Mitä HSE tarkoittaa ja miksi se on tärkeää jokaisella työpaikalla


HSE (Health, Safety and Environment) on yhdistelmä termiä, joka viittaa yrityksen terveyden, turvallisuuden ja ympäristön hallintaan. Sen tarkoituksena on varmistaa, että yritys on vastuullinen.


Yrityksen turvallisuuskulttuurin ja työympäristön tulee olla terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja ympäristölle. HSE:llä on kolme avainaluetta: terveys, turvallisuus ja ympäristö.

Miten nämä asiat ovat huomioitu sinun työpaikallasi vai ovatko ne vain sanoja ilman tekoja?

HSE:n tärkeimmät osa-alueet

Terveys
Työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin varmistamisen työpaikalla. Tämä voi sisältää fyysisen terveyden, mielenterveyden, ravitsemuksen, tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden väärinkäytön, stressin hallinnan ja työterveyshuollon.

Turvallisuus
Työpaikan turvallisuuden varmistamista ja vahinkojen välttämistä. Tämä voi sisältää työntekijöiden koulutuksen, riskien arvioinnin, ennakoinnin ja hallinnan sekä hätätilanteiden hallinnan, turvallisuuslaitteiden käytön ja yleisen turvallisuuskulttuurin.

Ympäristö
Yrityksen ympäristövaikutusten hallinnan, kuten päästöjen, jätteiden, vesien ja energian käytön. Ympäristöasioiden hallinta voi sisältää ympäristöystävällisten käytäntöjen käyttöönoton, ympäristövaikutusten arvioinnin ja hallinnan, ympäristöluvan noudattamisen ja ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen.

Miksi yrityksissä tarvitaan HSE:tä?

Yrityksissä työskentelevien sekä siellä vierailevien henkilöiden terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. HSE:n avulla yritykset voivat arvioida ja minimoida riskit sekä varmistaa, että kyseinen paikka on turvallinen ja terveellinen paikka työskennellä sekä asioida.

Suomessa on olemassa lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat terveyden, turvallisuuden ja ympäristön hallintaa yrityksissä. HSE auttaa yrityksiä tunnistamaan riskejä ja luomaan menetelmiä sekä toimenpiteitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. HSE:n puutteellisen toteutuksen tai laiminlyönnin seuraukset voivat olla vakavia, mukaan lukien onnettomuudet, ympäristövahingot, oikeudelliset ongelmat ja mainehaitat. Silti liian monessa yrityksessä mm. uuden työntekijän perehdytys on puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan. Työhön perehdytys on lakiin kirjoitettu velvoite, jota jokaisen yrityksen tulee noudattaa. Perehdytys ei saa olla vain pakonomainen, sillä hyvin tehty perehdytys on tuottava investointi ja hyödyttää koko organisaatiota.

Yritysten toiminta voi vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. HSE auttaa yrityksiä luomaan paremman työkulttuurin, arvioimaan riskejä, hallitsemaan ympäristövaikutuksia ja vähentämään toiminnastaan aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristöön.
Parantunut työilmapiiri ja yleinen työhyvinvointi edesauttavat henkilöstön henkistä hyvinvointia. Laadukas työhyvinvointi ja työilmapiiri pitävät sisällään myös jokaisen oikeuden tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti. Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia osallistua työelämään täysipainoisesti. Yhdenvertaisuuden toteutumisesta vastuussa ovat kaikki osapuolet työelämässä, niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Työntekijöiden koulutus ja sitoutuminen ovat olennaisia onnistuneen HSE-toteutuksen kannalta. Työnantajan vastuulla on tarjota riittävä koulutus ja resurssit varmistaakseen, että työntekijät voivat suorittaa työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Kaikkien osapuolten osallistuminen HSE-toimintaan on tärkeää, koska se auttaa luomaan myönteistä turvallisuuskulttuuria ja edistämään sen noudattamista.

Hyvä turvallisuuskulttuuri auttaa myös säästämään kustannuksissa, parantaa tuottavuutta ja estää mainehaitan syntymistä

Turvallisen työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittäminen vähentää vahinkoja ja onnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa liiketoiminnan häiriötilanteita, sekä henkilövahinkoja. Henkilövahingot voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja ja vähentää yrityksen tuottavuutta.

HSE:n avulla yritykset vähentävät liiketoimintariskejä ja voivat minimoida liiketoiminnan keskeytyksen ja vahinkojen korjauksien kustannuksia sekä vakuutusmaksuja, sakkomaksuja sekä välttää mahdollisia oikeusprosesseja.

Henkilöstön säännöllinen kouluttaminen on tehokkain ja helpoin tapa ylläpitää ja edistää turvallisuutta sekä hyvinvointia työpaikoilla.

Yritykset, jotka ovat sitoutuneet HSE:hen, sen kehittämiseen ja noudattavat hyviä käytäntöjä, parantavat mainettaan asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi hyvämaineinen yritys pitää paremmin nykyisiä asiakkaita ja työntekijöitä sekä houkuttelee uusia helpommin.

Suurimmat HSE:n tuomat hyödyt:

 • terveellisempi työympäristö; turvallisuus, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus
 • motivaation ja sitoutumisen kasvu sekä ammattitaidon lisääntyminen
 • yrityksen kustannussäästöt sekä tehokkuuden, tuottavuuden ja brändin parantuminen
 • ympäristön kestävyyden sekä kansanterveydellisen merkityksen kasvu

HSE:n toteuttaminen ei ole pelkästään yrityksen vastuulla, vaan se vaatii kaikilta osapuolilta yhteistyötä ja aktiivisuutta turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Se ei ole vain sanoja vaan aitoja tekoja, josta hyötyvät kaikki!

Konkreettisia tekoja, joilla terveyttä, turvallisuutta ja ympäristön huomioimista parannetaan työpaikoilla:

Työntekijän tekoja

 • vastuu oman terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä
 • oman toiminnan avoin ja kehittävä tarkastelu
 • laitteiden ja työvälineiden oikeanlainen käyttö
 • työnantajan ohjeiden, määräysten ja hyvien työtapojen noudattaminen
 • toisten huomioiminen ja yhdenvertaisuuden noudattaminen
 • työnantajan ohjeiden, määräysten ja hyvien työtapojen noudattaminen
 • henkilökohtainen HSE -koulutus; työturvallisuus, ensiapu, ympäristö
 • ammatillinen koulutus sekä ammattitaidon ylläpitäminen
 • aktiivinen osallistuminen työpaikan vuorovaikutukseen
 • osallistuminen työnantajan järjestämiin koulutuksiin ja -harjoituksiin
 • turvallisuus- ja muista epäkohdista raportointi
 • kehityskohtien esille tuominen
 • toisten huomioiminen ja yhdenvertaisuuden noudattaminen
 • Työnantajan tekoja

 • lakien ja määräysten noudattaminen
 • työterveyshuollon järjestäminen sekä erilaisten tukipalveluiden ja verkostojen luominen henkilöstön työkyvyn varmistamiseksi ennakoivasti
 • ohjeiden ja määräysten luonti sekä jalkauttaminen
 • HSE-strategian luonti työpaikan ominaispiirteet huomioiden
 • tavoitteiden asettaminen terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suhteen, niiden raportointi sekä seuranta
 • työntekijöiden perehdytys, ohjaaminen ja kannustaminen
 • työpaikan yhdenvertaisuuden järjestäminen ja sen valvonta
 • työtapojen ja turvallisuuskulttuurin avoin ja kehittävä tarkastelu, vaaratekijöiden tunnistaminen sekä toimintatapojen auditointi
 • vaaratekijöiden ja muun opastuksen asianmukaiset merkinnät
 • henkilöstön HSE -koulutus; työturvallisuus, ensiapu, ympäristö
 • henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen sekä tarvittavien koulutuksien ja harjoituksien järjestäminen
 • työpaikan aktiivisen vuorovaikutuksen lisääminen
 • yleisen palautejärjestelmän käyttöönotto
 • yli 50 henkilön organisaatiossa väärinkäytöksien ja epäkohtien anonyymin ilmoituskanavan käyttöönotto (astunut voimaan 01.01.2023)
 • epäkohtien ja tapaturmien raportointikäytäntöjen parantaminen
 • työpaikan olosuhteiden ja ergonomian kehittäminen
 • työpaikan tilojen ja laitteiden säännöllinen tarkastus ja huolto
 • ympäristön huomioon ottaminen työpaikan materiaalihankinnoissa ja jätteiden käsittelyssä
 • henkilöstön kannustaminen liikuntaan ja terveellisiin elintapoihin
 • työn mukauttamisen mahdollistaminen terveyden edistämiseksi ja haitallisen työkuormituksen huomioon ottaminen
 • On huomattava, että HSE-käytäntöjen merkitys, hyödyt sekä teot voivat vaihdella organisaatiosta riippuen.

  Jokainen organisaatio tarvitsee yksilöllisesti suunnitellun ja toteutetun HSE-strategian.

  25.04.2023