Ensiapu EA Laaja
First Aid Extended
Utökad första hjälpen


Kurssisisältö
Course Content
Kursinnehåll
Suomeksi
Ensiapu EA Laaja -kurssi antaa tietoja ja valmiuksia henkeä pelastavan ensiavun antamiseen niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin. Kurssisisältö vastaa Euroopan Elvytysneuvoston ohjeita ja Suomen kansallisia hoito-ohjeen suosituksia (Käypähoito).

Linkit:


01 Johdanto

 • Tervetuloa ja kurssin esittely
 • Ensiavun merkitys ja historia
 • Liikenneonnettomuudet ja tapaturmat yleisesti
 • Tapaturmien ehkäisy kotona
 • Työtapaturmien ehkäisy
 • Huomioitavaa ensiavun antamiseen poikkeustilanteessa


02 Auttaminen ja hätäilmoitus

 • Auttamisvelvoite ja auttamisen ketju
 • Hätäkeskukset Suomessa
 • Hätäilmoitus ja 112-sovellus
 • Hätätilanteet kun olet matkalla Euroopassa


03 Ihmisen peruselintoiminnot

 • Ihmisen peruselintoiminnot


04 Onnettomuustilanne

 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Yksittäisen ihmisen auttaminen


05 Pyörtynyt ja tajuton henkilö

 • Miten tunnistan pyörtyneen ja tajuttoman?
 • Tajuttoman ensiapu


06 Eloton henkilö

 • Elottomuus ja agonaalinen hengitys


07 Vierasesine hengitysteissä

 • Vierasesine hengitysteissä
 • Heimlichin ote
 • Vierasesineen poistaminen lapsen hengitysteistä


08 Elvytys

 • Sydänpysähdyksen syitä ja ensiavun merkitys
 • Defibrillaattori
 • Elottoman ensiapu ja painelu-puhalluselvytys
 • Miten käytän defibrillaattoria?


09 Haavat ja niiden ensiapu

 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Shokki
 • Amputaatio


10 Tapaturmat ja vammautuneen ensiapu

 • Tapaturman sattuessa
 • Murtumat ja nivelsidevammat
 • Aivotärähdykset
 • Lämpöhukan estäminen
 • Myrkytykset
 • Palovammat
 • Vammautuneen ensiapu


11 Sairauskohtaukset

 • Mitä sairauskohtauksella tarkoitetaan?
 • Hengitysvaikeuksien aiheuttajia
 • Äkillinen rintakipu
 • Aivoverenkiertohäiriöt
 • Matala verensokeri ja diabetes
 • Allergiset reaktiot
 • Kouristukset


12 Kurssin päätös

 • Ladattavia tiedostoja
 • Kurssitodistus
In English
The First Aid Comprehensive (EA Laaja) course provides information and skills for administering life-saving first aid both in the workplace and beyond. The course content corresponds to the guidelines of the European Resuscitation Council and the national care treatment guidelines of Finland (Käypähoito).

Links:


01 Introduction
 • Welcome and course introduction
 • The significance and history of first aid
 • Traffic accidents and common accidents
 • Accident prevention at home
 • Accident prevention at work
 • Considerations for providing first aid in emergency situations


02 Assistance and Emergency Call

 • Duty to assist and the chain of assistance
 • Emergency centers in Finland
 • Emergency notification and the 112 application
 • Emergency situations when traveling in Europe


03 Basic Human Functions

 • Basic human functions


04 Accident Situation

 • Action in an accident situation
 • Assisting an individual in an accident


05 Fainted and Unconscious Person

 • How to recognize a fainted and unconscious person?
 • First aid for an unconscious person


06 Lifeless Person

 • Lifelessness and agonal breathing


07 Foreign Object in the Airways

 • Foreign object in the airways
 • Heimlich maneuver
 • Removing a foreign object from a child's airways


08 Resuscitation

 • Causes of cardiac arrest and the importance of first aid
 • Defibrillator
 • First aid for a lifeless person and cardiopulmonary resuscitation
 • How to use a defibrillator?


09 Wounds and Their First Aid

 • Wounds and their first aid
 • Shock
 • Amputation


10 Accidents and First Aid for the Injured

 • When an accident occurs
 • Fractures and joint injuries
 • Concussions
 • Preventing heat loss
 • Poisonings
 • Burns
 • First aid for the injured


11 Seizures

 • What is meant by a seizure?
 • Causes of breathing difficulties
 • Sudden chest pain
 • Cerebrovascular accidents
 • Low blood sugar and diabetes
 • Allergic reactions
 • Convulsions


12 Finalizing the Course

 • Downloadable files
 • Course certificate
På Svenska
Utökad första hjälpen kurs (EA Laaja) ger information och färdigheter för att ge livräddande första hjälpen både på arbetsplatsen och utanför den. Kursinnehållet motsvarar riktlinjerna från Europeiska återupplivnings rådet och de nationella vårdbehandlingsriktlinjerna för Finland (Käypähoito).

Länkar:


01 Introduktion
 • Välkommen och kurspresentation
 • Betydelsen och historien bakom första hjälpen
 • Trafikolyckor och vanliga olyckor
 • Olycksförebyggande hemma
 • Olycksförebyggande på arbetsplatsen
 • Viktiga överväganden vid första hjälpen i nödsituationer


02 Hjälp och nödanmälan

 • Skyldighet att hjälpa och hjälpkedjan
 • Nödcentraler i Finland
 • Nödanmälan och 112-applikationen
 • Nödsituationer när du är på resa i Europa


03 Mänskliga grundfunktioner

 • Mänskliga grundfunktioner


04 Olyckssituation

 • Åtgärder vid en olyckssituation
 • Hjälp till en enskild person


05 Förlamad och medvetslös person

 • Hur man identifierar en person som har svimmat och är medvetslös?
 • Första hjälpen för en medvetslös person


06 Livlös person

 • Livlöshet och agonal andning


07 Främmande föremål i luftvägarna

 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Heimlich-manöver
 • Att ta bort ett främmande föremål från ett barns luftvägar


08 HLR (hjärt-lungräddning)

 • Orsaker till hjärtstopp och betydelsen av första hjälpen
 • Defibrillator
 • Första hjälpen för en livlös person och hjärt-lungräddning
 • Hur man använder en defibrillator?


09 Sår och deras första hjälp

 • Sår och deras första hjälp
 • Chock
 • Amputation


10 Olyckor och första hjälpen för skadade

 • När en olycka inträffar
 • Frakturer och ledskador
 • Hjärnskakning
 • Förebyggande av värmeförlust
 • Förgiftningar
 • Brännskador
 • Första hjälpen för skadade personer


11 Sjukdomsfall

 • Vad menas med ett sjukdomsfall?
 • Orsaker till andningssvårigheter
 • Plötslig bröstsmärta
 • Cirkulationsstörningar i hjärnan
 • Lågt blodsocker och diabetes
 • Allergiska reaktioner
 • Kramper


12 Avslutning av kursen

 • Nedladdningsbara filer
 • Kursintyg

Autamme ratkaisemaan henkilöstönne koulutukselliset tarpeet.