Työturva TT Peruskoulutus, standardi PSK6803
Basic Occupational Safety Training, standard PSK6803
Arbetssäkerhet Grundutbildning, standard PSK6803

Kurssisisältö
Course Content
Kursinnehåll
Suomeksi
Työturva TT Peruskoulutus -verkkokurssi edistää valmiuksia työskennellä turvallisemmin, ennakoimaan ja estämään vaaroja, sekä toimimaan oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Tavoitteena työhyvinvoinnin ja kokonaisturvallisuuden edistäminen. Koulutus on toimialariippumaton ja Työturvallisuuden peruskoulutusstandardin PSK6803 mukainen.

Linkit:


01 Johdanto

 • Tervetuloa ja kurssin esittely
 • Työturvallisuus ennen ja nyt
 • Työturvallisuuden merkitys
 • Työturvallisuuden peruskoulutuksen standardi PSK6803
 • Työtapaturmat Suomessa


02 Työsuojelu

 • Työsuojelun perusteet
 • Kokonaisturvallisuus
 • Turvallinen ja terveellinen työskentely
 • Lainsäädäntö
 • Työsuhde ja -sopimus
 • Oikeudet ja velvollisuudet työssä
 • Perehdytys ja pätevyydet
 • Yhteinen työpaikka
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työterveyshuolto


03 Turvallinen ja terveellinen työympäristö

 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
 • Vakituinen ja tilapäinen työpaikka
 • Työympäristön merkitys; järjestys ja siisteys


04 Oman toiminnan merkitys

 • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
 • Oman toiminnan vastuu
 • Oman toiminnan alaistaidot
 • Työhön liittyvät matkat


05 Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Riskienhallinta
 • Vaarojen tunnistaminen omatoimisesti
 • Työergonomia


06 Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen

 • Turvallinen työskentely yleisesti
 • Koneet ja laitteet
 • Putoamisvaaralliset kohteet
 • Trukkiliikenne
 • Paineilma ja meluntorjunta
 • Sähkön vaarat ja sähkölaitteet
 • Vahinkokäynnistyminen
 • Henkilösuojaimet
 • Luvanvaraiset työt
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Di-isosyanaattien käyttökoulutuksen velvoite
 • Raskaussuojelun asetus


07 Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen

 • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
 • Päihteet ja tupakointi


08 Ympäristöasiat ja kestävä kehitys

 • Ympäristö ja kestävä kehitys
 • Jätehuolto ja vaaralliset jätteet
 • Litium -akkujen hävittäminen


09 Paloturvallisuus

 • Paloturvallisuuden perusteet
 • Työpaikan paloturvallisuus
 • Alkusammutus ja pelastussuunnitelma
 • Toiminta tulipalon sattuessa
 • Litium- ja muut akkupalot


10 Toiminta onnettomuustilanteessa

 • Tilannearvio ja hätäilmoitus
 • Pelastaminen
 • Lisäonnettomuuksien estäminen
 • Ensiaputilanteessa toimiminen
 • Hätäilmoitus


11 Kurssin päätös
 • Ladattava HSE -käsikirja työpaikoille
 • Kurssitodistus
In English
This course promotes the ability to work more safely, anticipate and prevent hazards, and act correctly in various dangerous situations. The goal is to promote occupational well-being and overall safety. The training is industry-independent and complies with the Finnish Occupational Safety Basic Training Standard PSK6803.

Links:


01 Introduction
 • Welcome and course presentation
 • Occupational safety before and now
 • The importance of occupational safety
 • Finnish Occupational Safety Basic Training Standard PSK6803
 • Occupational accidents in Finland


02 Occupational Safety

 • Basics of occupational safety
 • Overall safety
 • Safe and healthy working
 • Legislation
 • Employment relationship and contract
 • Rights and responsibilities at work
 • Orientation and qualifications
 • Common workplace
 • Occupational safety cooperation
 • Occupational health care


03  Safe and Healthy Working Environment

 • Safe and healthy working environment
 • Permanent and temporary workplace
 • The importance of the working environment; order and cleanliness


04 The Importance of Individual Action

 • The importance of individual action for occupational safety
 • Responsibility for individual action
 • Basic skills for individual action
 • Work-related travel


05 Hazard Identification and Risk Assessment

 • Hazard identification and risk assessment
 • Risk management
 • Independent hazard identification
 • Work ergonomics


06  Safe Working and Protection from Hazards

 • Safe working in general
 • Machines and equipment
 • Objects with a risk of falling
 • Forklift traffic
 • Compressed air and noise control
 • Electrical hazards and electrical equipments
 • Unintentional start
 • Personal protective equipment
 • Permit-required work
 • Chemical safety
 • Mandatory training for the use of di-isocyanates
 • Regulation on the Protection of Pregnant and Recently Pregnant Workers


07 Occupational Well-being and Taking Care of Health

 • Occupational well-being and taking care of health
 • Intoxicants and smoking


08 Environmental Issues and Sustainable Development

 • Environment and sustainable development
 • Waste management and hazardous waste
 • Disposal of lithium batteries


09 Fire Safety

 • Basics of fire safety
 • Workplace fire safety
 • Initial firefighting and emergency plan
 • Action in case of fire
 • Lithium and other battery fires


10 Action in an Accident Situation

 • Situation assessment and emergency call
 • Rescue
 • Preventing further accidents
 • Acting in an emergency first aid situation
 • Emergency call


11 Finalizing the Course
 • Downloadable HSE handbook for workplaces
 • Course certificate
På Svenska
Denna kurs främjar förmågan att arbeta säkrare, förutse och förhindra faror, och att agera korrekt i olika farliga situationer. Målet är att främja arbetshälsa och total säkerhet. Utbildningen är branschoberoende och följer standarden PSK6803 för grundläggande utbildning i arbetssäkerhet i Finland.

Länkar:


01 Introduktion
 • Välkommen och presentation av kursen
 • Arbetssäkerhet förr och nu
 • Betydelsen av arbetssäkerhet
 • Standarden PSK6803 för grundläggande utbildning i arbetssäkerhet
 • Arbetsolyckor i Finland


02 Arbetarskydd

 • Grunderna i arbetarskydd
 • Totalsäkerhet
 • Säkert och hälsosamt arbete
 • Lagstiftning
 • Anställningsförhållande och avtal
 • Rättigheter och skyldigheter i arbetetIntroduktion och kompetens
 • Gemensam arbetsplats
 • Samarbete i arbetarskydd
 • Arbetshälsovård


03 Säker och hälsosam arbetsmiljö

 • Säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Permanent och tillfällig arbetsplats
 • Betydelsen av arbetsmiljön; ordning och reda


04 Betydelsen av individuellt agerande

 • Betydelsen av individuellt agerande för arbetssäkerhet
 • Ansvar för individuellt agerande
 • Grundläggande färdigheter för individuellt agerande
 • Arbetsrelaterade resor


05 Identifiering av faror och riskbedömning

 • Identifiering av faror och riskbedömning
 • Riskhantering
 • Självständig identifiering av faror
 • Arbetsergonomi


06 Säkert arbete och skydd mot faror

 • Säkert arbete i allmänhet
 • Maskiner och utrustning
 • Objekt med fallrisk
 • Trucktrafik
 • Tryckluft och bullerbekämpning
 • Elektriska faror och elektriska apparater
 • Oavsiktlig start
 • Personlig skyddsutrustning
 • Tillståndspliktigt arbete
 • Kemikaliesäkerhet
 • Utbildningskrav för användning av di-isocyanater
 • Förordning om skydd för gravida och nyligen gravida arbetstagare


07 Arbetshälsa och omsorg om hälsan

 • Arbetshälsa och omsorg om hälsan
 • Berusningsmedel och rökning


08 Miljöfrågor och hållbar utveckling

 • Miljö och hållbar utveckling
 • Avfallshantering och farligt avfall
 • Kassering av litiumbatterier


09 Brandsäkerhet

 • Grunderna i brandsäkerhet
 • Brandsäkerhet på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och räddningsplan
 • Handling vid brand
 • Litium- och andra batteribränder


10 Handling vid olycka

 • Situationsbedömning och nödsamtal
 • Räddning
 • Förebyggande av ytterligare olyckor
 • Att agera i en nödsituation med första hjälpen
 • Nödsamtal


11 Avslutning av kursen

 • Nedladdningsbar HSE-handbok för arbetsplatser
 • Kursintyg

Autamme ratkaisemaan henkilöstönne koulutukselliset tarpeet.